آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
سه شنبه 29 خرداد 1397
کانال تاجران
1395/10/22 21:00

تولید گرانول آلومینایی به روش اختلاطی

گرانول سازی در چه جاهایی کاربرد دارد؟ در این روش چه خواصی از گرانول مورد بررسی قرار می گیرند؟ افزایش غلظت باعث چه چیزی می شود؟
با توجه به مزایای بسیارگرانول ها، گرانول سازی بصورت گسترده ای در صنایع داروسازی، پتروشیمی و بعنوان پایه کاتالیستی کاربرد دارد.
گرانول آلومینایی به روش گرانولاسیون مرطوب دریک گرانولاتور اختلاطی با تنش برشی بالا تولید گردید.
بعد از ساخت گرانول آلومینایی در غلظت های 0%، 1%، 2%، 3% و 4% و میزان مایع پیوند دهنده 68 و 78 میلی لیتر با بررسی توزیع اندازه، گرانولهای 4% و مایع پیونددهنده 78 میلی لیتر انتخاب و در دماهای 1400°C؛ 1500°C و 1600°C در کوره الکتریکی سینتر شدند.
خواصی ازقبیل غلظت، مقاومت سایشی، شعاع حفرات مزوو سطح ویژه گرانول ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین مشاهده ریز ساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام خواهد گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد افزایش غلظت باعث تشکیل گرانول های بزرگتر می شود. افزایش دمای سینترینگ گرانولها موجب کاهش مقدار شکست سایشی آنها میشود.
همچنین افزایش دمای سینترینگ موجب کاهش سطح ویژه گرانول ها و شعاع حفرات مزو می شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :